THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 - TP.HCM

CHỈ THỊ SỐ 13-CT/TU NGÀY 20/8/2021 CỦA THÀNH UỶ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA MTTQ VIỆT NAM VÀ NHÂN DÂN GIÁM SÁT TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”