THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 - TP.HCM

CHỈ THỊ SỐ 18-CT/TW CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ PHÁT HUY VAI TRÒ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI