THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 - TP.HCM

CÔNG VĂN SỐ 1050/BTV-CSLP NGÀY 01/6/2023 VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TRI SỐ 24-TT/TƯ VỀ PHÁT HIU VAI TRÒ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA MTTQ VIỆT NAM VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI