THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 - TP.HCM

CÔNG VĂN SỐ 524/BTV NGÀY 15/11/2023 CỦA BAN THƯỜNG VỤ HỘI LHPN QUẬN VỀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT NĂM 2024