THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 - TP.HCM

Hội thi Tìm hiểu Nghị quyết ĐHĐBPH

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ Q11

BAN THƯỜNG VỤ

 
  

Số:       /KH-HPN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
  

Quận 11, ngày       tháng      năm 2017

KẾ HOẠCH

Tổ chức hội thi “Tìm hiểu Nghị quyết

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2017-2022

và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Thực hiện kế hoạch số 46/KH-HPN ngày 27 tháng 9 năm 2017 của Ban thường vụ Hội LHPN quận về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2017) & 07 năm ngày Phụ nữ Việt Nam. Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Đại hội đại biểu Phụ nữ Thành phố lần thứ X, Đại hội đại biểu Phụ nữ Quận lần thứ XI, Ban thường vụ Hội LHPN quận tổ chức hội thi “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2017-2022 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021”với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

– Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn quận về Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốclần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, nhằm tạo được sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ.

–  Giúp mỗi cán bộ, hội viên nắm vững mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ chủ yếu công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2017-2022.

Hội thi tạo cơ hội giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ giao lưu, học hỏi thêm kinh nghiệm tìm ra những phương pháp tuyên truyền hữu hiệu để góp phần đưa Nghị quyết của Hội đi vào cuộc sống.

2. Yêu cầu:

– Mỗi thí sính tham gia hội thi cần nghiên cứu, tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2017-2022 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

– Công tác tổ chức hội thi phải đảm bảo tiết kiệm, chuẩn bị chu đáo về mặt nội dung, tránh hình thức.

II. THỂ LỆ CUỘC THI:

1. Tên cuộc thi: “Tìm hiểu nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2017-2022 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021”

2. Đối tượng dự thi: cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn Quận 11.

3. Thời gian:

Từ ngày 12/10/2017 đến ngày 20/11/2017

4. Hình thức: gồm 2 phần

– Phần trắc nghiệm: Trả lời 20 câu hỏi (đánh dấu X phương án trả lời đúng nhất).

– Phần tự luận: Trả lời 02 câu tự luận theo yêu cầu của Ban tổ chức.

Thí sinh có thể viết tay hoặc đánh máy.

5. Quy định bài dự thi:

– Bài dự thi thể hiện trên giáy A4, đánh máy (hoặc viết tay) bằng tiếng Việt, không được sao chụp photocopy.

– Bài dự thi phải trả lời đầy đủ các câu hỏi theo quy định, trình bày sạch đẹp, rõ ràng, đánh số trang theo thứ tự, không dùng ký hiệu riêng. Khuyến khích bài dự thi có phần sáng tạo, có tranh, ảnh minh họa, đóng cuốn.

– Phía trên bài dự thi phải ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, nơi cư trú, đơn vị dự thi, số điện thoại và địa chỉ email của người dự thi.

Lưu ý:Người dự thi phải chịu trách nhiệm trước Ban tổ chức, trước pháp luật về bản quyền tác giả. Nếu phát hiện bài dự thi vi phạm, Ban tổ chức được hủy bỏ và thu hồi giải thưởng (nếu có). Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về quyền tác giả và các quyền liên quan.

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

1. Giải tập thể:

Ban tổ chức sẽ trao tặng 1 giải tập thể cho cơ sở Hội có đông thí sinh tham gia và gửi bài viết về Hội LHPN quận sớm nhất.

Trị giá giải tập thể là: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng).

2. Giải cá nhân:

– 1 giải nhất:                      (400.000đ x 1)               400.000đ

– 1 giải nhì:                        (300.000đ x 1)               300.000đ

– 1 giải ba:                        (200.000đ x 1)               200.000đ

– 5 giải khuyến khích:        (100.000đx10)              500.000đ

                                     

Tổng kinh phí khen thưởng:                                                1.900.000đ

(Một triệu chín trăm ngàn đồng)

IV. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC:

$1         Bà Lê Thị Mỹ Duyên             Chủ tịch Hội LHPN Quận     Trưởng ban

$1         Bà Trần Thị Cẩm Hà             Phó CT Hội LHPN Quận       Phó ban

$1         Bà Vũ Thị Châu                    Cán bộ Hội LHPN Quận       Thành viên

$1         Bà Lê Như Nguyệt                 Cán bộ Hội LHPN Quận       Thành viên

$1         Bà Tiền Kim Phụng               Cán bộ Hội LHPN Quận       Thành viên

V. Tài liệu dự thi:

Thí sinh truy cập vào website: hoilhpnq11.org.vn sau đó vào phần Văn bản chỉ đạo/kế hoạch để tìm hiểu bộ đề 20 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận.

Căn cứ nội dung kế hoạch trên, đề nghị Thường trực 21 cơ sở hội triển khai tới cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia đảm bảo 100% cơ sở Hội đều có thí sinh tham gia. Tất cả các bài dự thi gửi về Hội LHPN Quận (đ/c Châu) trước ngày 20/11/2017./.

Nơi nhận:

– Thành hội: Ban Tuyên giáo, chị Thanh Thủy, chị Thu Vân ;

– Quận ủy: Đ/c Bích Thủy, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Văn phòng;

– Đ/c Cương (Phó chủ tịch UBND Q11);

– Quận hội: BTV, cán bộ nhiệm vụ;

– TT 21 cơ sở hội;

– Lưu: NV1, VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

Lê Thị Mỹ Duyên

      Tải phiếu dự thi                        

BÀI DỰ THI

Tìm hiểu Nghị quyết

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2017-2022

và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Họ tên Thí sinh:………………………………………………………..

Ngày sinh:……./……/………………

Dân tộc:…………………………

Nơi cư trú:………………………………………………………………………

Đơn vị dự thi :……………………………………………………………………

Số điện thoại:……………………………………………………………………

Địa chỉ email (nếu có):…………………………………………………………

I. Phần trả lời câu hỏi trắc nghiệm

(đánh dấu X phương án trả lời đúng nhất)

Câu hỏi

Phương án

Câu 1

A

B

C

D

Câu 2

A

B

C

D

Câu 3

A

B

C

D

Câu 4

A

B

C

D

Câu 5

A

B

C

D

Câu 6

A

B

C

D

Câu 7

A

B

C

D

Câu 8

A

B

C

D

Câu 9

A

B

C

D

Câu 10

A

B

C

D

Câu 11

A

B

C

D

Câu 12

A

B

C

D

Câu 13

A

B

C

D

Câu 14

A

B

C

D

Câu 15

A

B

C

D

Câu 16

A

B

C

D

Câu 17

A

B

C

D

Câu 18

A

B

C

D

Câu 19

A

B

C

D

Câu 20

A

B

C

D

II. Phần trả lời câu hỏi tự luận (Thí sinh trả lời đủ 02 câu tự luận sau):

Câu 1: Các Dì (chị) hãy kể lại một buổi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2017-2022, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 mà các Dì (chị) đã được tham dự. ( Thời gian, địa điểm, nội dung,…)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 2: Hãy nêu những hiến kế của bản thân để giúp Hội LHPN các cấp đưa Nghị quyết của Hội đi vào cuộc sống trong cán bộ, hội viên, phụ nữ và quần chúng nhân dân.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tải nội dung câu hỏi dự thi