THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 - TP.HCM

HƯỚNG DẪN SỐ 19/HD-ĐCT NGÀY 11/04/2023 CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH TRUNG ƯƠNG HỘI LHPN VIỆT NAM VỀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA HỘI LHPN VIỆT NAM