THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 - TP.HCM

HƯỚNG DẪN SỐ 41/HD-BTV NGÀY 28/10/2022 CỦA BAN THƯỜNG VỤ HỘI LHPN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ THỰC HIỆN GIÁM SÁT VIỆC TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ