THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 - TP.HCM

HƯỚNG DẪN SỐ 44/HD-BTV NGÀY 05/7/2023 CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 VỀ TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN CHỈ THỊ 23-CT/TW NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2023 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI