THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 - TP.HCM

HƯỚNG DẪN SỐ 84/HD-BTV NGÀY 04/10/2023 CỦA BAN THƯỜNG VỤ HỘI LHPN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NHIỆM KỲ 2022-2027