THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 - TP.HCM

HƯỚNG DẪN SỐ 26/HD-BTV NGÀY 11/11/2022 CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 VỀ THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “XÂY DỰNG GIA ĐÌNH 5 KHÔNG, 3 SẠCH” GIAI ĐOẠN 2022 -2026