THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 - TP.HCM

KẾ HOẠCH SỐ 22A/KH-BTV NGÀY 08/4/2022 CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “VÒNG TAY YÊU THƯƠNG” – “MẸ ĐỠ ĐẦU” GIAI ĐOẠN 2022 -2026