THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 - TP.HCM

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1796/QĐ-BCH NGÀY 04/05/2023 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI LHPN VIỆT NAM VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CỦA HỘI LHPN VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2022-2027