THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 - TP.HCM

QUYẾT ĐỊNH SỐ 2596/QĐ-ĐCT NGÀY 31/8/2023 CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH TRUNG ƯƠNG HỘI LHPN VIỆT NAM BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA HỘI LHPN VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2022-2027