THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 - TP.HCM

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN UỶ VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI NĂM 2024